2007/Feb/08

การจัดการคุณภาพ แบบ ซิกส์ซิกม่า

Six Sigma เป็นโปรแกรมทางด้านคุณภาพที่มุ่งให้กระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติใดๆ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดคือ ที่ 3.4 ครั้งต่อการผลิตหรือการปฏิบัติงาน 1 ล้านครั้ง

(Six sigma)

มุมมองของ Six Sigma นั้นมีอยู่ 3 แบบ คือ

1. มุมมองในการเป็นการวัดผลทางสถิติของสมรรถนะของกระบวนการ

2. มุมมองในการเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องบรรลุให้ถึงในกระบวนการหรือการปฏิบัติงานใดๆ

3. มุมมองในการเป็นระบบการจัดการระบบหนึ่ง

ขั้นตอนการทำงานของ Six Sigma ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหาร Six Sigma มี 5 ขั้นตอน คือ DMAIC ( ดี-เม-อิก )

1. D = Define คือ การกำหนดปัญหาและเป้าหมายอย่างชัดเจน ว่าอะไร ส่วนไหน ที่จำเป็นต้องปรับปรุงและจะปรับปรุงให้ถึงระดับไหน

1.1 หาจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ทำงาน (Process)

ค้นพบครั้งแรกโดยนายดีโมรี เมื่อ ปี ค.ศ. 1733 แต่ความรู้และงานที่เขาสร้างไว้ ได้สูญหายไป จนกระทั่งมาถูกค้นพบอีกครั้งโดย นายคาล เพียร์สัน ( Karl Pearson ) ในปี ค.ศ. 1924โดยใช้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard deviation ที่รู้จักกันทุกวันนี้ ก็ถูกตั้งชื่อโดย เพียร์สัน

- ขนาด/ผลกระทบปัญหา

- ต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหา

- เวลาที่เกิด ระยะเวลานานเท่าไร

1.3 ศึกษาจากมาตรฐานการทำงาน (Performance Standard)

2. M = Measure คือ การวัด เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เข้าใจสภาพของระบบและกระบวนการที่มี หรือใช้อยู่ ในปัจจุบัน ต้องมีความเข้าใจว่าจะวัดอะไร วัดอย่างไร วัดที่ไหน เมื่อไหร่ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ หลังจากที่ได้กำหนดประเด็นปัญหาไว้อย่างชัดเจน

1.2 ประเมินปัญหา

2.2 วัดจากระบบปัจจุบัน

2.3 เปรียบเทียบความเห็นของลูกค้าที่รับสินค้าหรือบริการ

3. A = Analyze คือ การวิเคราะห์ เป็นการเอาข้อมูลทางตัวเลข ที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุในการที่ทำให้เกิดความคาดเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลงแบบหลากหลาย( Variability ) ในกระบวนการ และการทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาทางขจัดปัญหา

2.1 การวัดทำให้สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ โดยดูจากข้อมูล ประกอบ จัดทำเครื่องวัดข้อบกพร่อง

3.2 ทำการวิเคราะห์จากต้นเหตุ Root Causes

3.3 ชี้ให้เห็นการแปรปรวนของกระบวนการ (Process)

- SIPOC

- Cause and Effect analysis

- การวิเคราะห์ให้คำนึงถึงระดับความยากง่ายของ ระดับ Sigma ด้วย

4. I = Improve คือ การพัฒนาหรือการปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นการแสวงหาและพัฒนาวิธี ที่จะนำมาขจัดปัญหา รวมไปถึงการสร้างระเบียบและแผนผังของการจัดการ เพื่อลดปัญหา

5. C = Control คือ การควบคุม เป็นการพยายามที่จะควบคุมรักษาระดับสมรรถนะของกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วให้คงอยู่ในระดับที่น่าพอใจตลอดไป

3.1 Benchmarking

edit @ 2007/02/08 08:25:10

Comment

Comment:

Tweet


<a href="http://ocjcmpdgwbecrgh.com">tvpjbqmatzdtshp</a> http://tawpxtxrprexrde.com [url=http://odyxzklkhdburum.com]egrlangkqloettm[/url]
#3 by vaaobrkbxd (94.102.52.87) At 2010-06-14 13:35,
ให้ความรู้ดีครับ
#2 by (203.152.29.194) At 2008-05-02 11:12,
แวะเข้ามาอ่าน
#1 by thannoy (58.8.47.224) At 2007-08-26 16:39,